Wegen van Christus

Wegen van Jezus Christus, zijn bijdragen tot het menselijke bewustzijn en tot de veranderingen van de mensheid en aarde:  een onafhankelijke Info-site, met nieuwe gezichtspunten vanuit vele ervarings- en onderzoeksgebieden; met praktische aanwijzingen voor de persoonlijke ontwikkeling.

Op deze pagina in het Vlaams vindt u tot dusverre fundamentele informatie in verband met gebed.

+

In enkele andere talen1) vindt u bovendien korte teksten zoals "Religie als terugkoppeling naar God" en "Jezus en de Islam".

In vele andere talen2) vindt u bovendien onze uitvoerige commentaren m.b.t. de evangeliën en de Openbaring van Johannes; alsmede vele andere thema's.3)

 

  1)

2) Uitvoerige teksten: Nederlands ; Engels  en Duits zijn voortdurend geactualiseerd. ...Espańol  ,  Portuguęs  , Français  ,  Bovendien: ...

 

http://www.ways-of-christ.com/nl/nl-be.html

Een gebed voor vrede, leven en aarde

Dit gebed verklaart tevens een christelijke instelling, hoe die bijdraagt tot een doeltreffend gebed.

God, mijn oorsprong, mijn hulp en mijn hoop!
 Verenigt met Jezus Christus dank ik U voor alles, wat van U komt;
vergeef me wat mij van U heeft verwijderd;
laat me in deze stilte door Uw geest scheppend bezig zijn.

Leid me, zodat ik anderen op hun weg naar U geen schade toebreng;
leid me, om anderen in Uw geest te helpen;
bescherm me op mijn weg*.

Inspireer de mensen, beslissingen over leven en dood in Uw handen te laten **;
Help hen, die voor Uw schepping werken***;
Leid deze wereld opdat Uw beloofde nieuwe tijd aanbreekt.****

  *) Hier kunnen anderen bij betrokken worden

**) hier kunnen ook details bij betrokken worden, of aansluitend in een meditatieve beschouwing worden bewerkt, zoals ‘het beëindigen van toename van geweld en verzet', 'door via oplossingen van het probleem betreffende geweld er de basis aan te onttrekken', ' een geweldloze dialoog tussen de goedwillenden van de religies te voeren', ... vgl. Mt 5:9 en 26:52

***) De gekwelde natuur schreeuwt om hulp. De tijd is aangebroken om God resp. Christus te verzoeken om te beschermen tegen het natuurgeweld, dat opgeroepen wordt. Dat is echter geen oplossing voor de noodzakelijke verandering van het menselijke gedrag ten opzichte van de schepping.

****)Lucas 11:2; 21:31. Openbaring 11:16; ... zie ook het Onze Vader, Matteüs 6, 7-15. God kan de liefde geven, die hem wordt gegeven.

Gebed en een leven handelen in dezelfde geest horen bij elkaar, beide zijn ze elkaar tot steun.

 

3) De uitvoerige hoofdtekst in andere talen bestaat uit de hoofdstukken:
Deel 1: Inleiding in de betekenis en het gebruik van deze tekst, met methodische verwijzingen naar meditatie o.a. ; „In den beginnen was het woord" „en het woord werd vlees..."; Jezus van Nazareth: zijn geboorte, met een extra pagina voor zijn wedergeboorte in de christelijke betekenis; Gebeuren er belangrijke zaken in de jeugdjaren van Jezus?; Enige kanttekeningen m.b.t. de uiteenzetting betreffende „twee Jezus – zonen"; m.b.t. de Jordaandoop door Johannes de Doper, met extra pagina: Opmerkingen betreffende de huidige doop; De stilte in de woestijn; De beproevingen; De bruiloft te Kana; (christelijke visies n.a.v. seksualiteit, sympathie, empathie en liefde); De „heilige geestdrift" (en visies n.a.v. emoties); N.a.v. de bergrede (met gezichtspunten m.b.t. verstand) ; De verheerlijking van Christus op de berg Tabor; De vraag naar de „wonderdaden"; De opstanding van Lazarus; „De schapen"; Christus en de voetwassing; en de zalving te Bethanië (belangrijke gezichtspunten van christelijke spiritualiteit); Het avondmaal, de gevangenname en de geseling; De doornenkroning en de afscheidsredes; Kruisiging en graflegging, met verwijzingen naar de christelijke mystiek ; De vraag betreffende het lege graf, de "hellevaart", de „paradijsvaart"; De opstanding; De hemelvaart, Opstanding; De pinkstergebeurtenis; Een beeld van Jezus.
Deel 2: De openbaring van Johannes; Het omgaan met profetieën; De inhoud van de Openbaring van Johannes: De zeven kerken – met extra pagina voor de huidige kerken resp. theologische richtingen en m.b.t. oecumene; De zeven zegels; De zeven bazuinen; De „zeven donderslagen" en de twee profeten; De vrouw en de draak; Het dier met zeven koppen uit de zee; Het dier uit de aarde; De „laatste zeven plagen", het einde van "Babylon", en de wederkomst van Christus; Het (werkelijke) „1000 – jarige vrederijk"; De „nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het "nieuwe Jeruzalem"; Laatste hoofdstuk: Het christelijke; Beeld : Een christelijke houding - "In de wereld, maar niet van de wereld", een "Derde Weg"; Verwijzing naar de weergavekwaliteit, een gedrukte tekst, en rechten; E-Mail-formulier.
3: andere thema's:  Een gebed voor vrede, leven en aarde; fundamenten van ethische waarden; Een korte correctie op de "Alles-over-Jezus-Onthullingsverhalen"; Jezus en voedingsvraagstukken; natuurwetenschap en geloof in God; Jezus en genezing – zelfs tegenwoordig;  zegeningen; christelijke visies op economie en sociale vraagstukken; christliche visies op maatschappij en politiek; filosofie en christendom– commentaar op een rede van Habermas "Geloof en wetenschap"; ecologie en schepping, ongeboren leven; Deze pagina's en de richtingen van christelijke theologie; christelijke meditatie; inspriratie en de kerken; Het vraagstuk van het leven na de dood en de betekenis voor dit leven; christendom en zijn verhouding tot de leer over "lot" en "reďncarnatie"; ...
4. Het oude testament en de bijdragen tot de dialoog met andere religies:
Het Oude Testament, het jodendom en Jezus; Jezus en de Islam; Boeddhisme; de religie van Zarathustra (parsisme), Hindoeďsme, Taoisme en Confucianisme, Shintoďsme en natuurreligies; religies als "verbinding" van de mens met God.

Copyright (nederlands): U mag onze pagina’s ongewijzigd printen en aan geďnteresseerden doorgeven.

E-mail: ways-of-christ.com: (indien mogelijk in het Engels of Duits)


Bijbel