Kristusvegar

Jesus, åndelegheit og verda:
Vegane til Jesus Kristus, Hans bidrag til menneskeleg medvit og til utviklinga hos menneska og endringane på jorda:  ei uavhengig info-side med nye synspunkt frå mange erfarings- og forskningsgreinar; med praktisk rettleiing for personleg utvikling.

På denne sida på nynorsk finn du grunnleggjande rettleiinger i samband med ei bøn.

+

Utførlege kommentarar til evangelia og og Johannes` openberring samt kapittel til mange andre emne og til andre religionar3) finn du på dansk (nesten identisk med norsk bokmål) og på mange andre språk Språk1)

På andre språk2) finn du korte tekstar, som "Religion som gjenoppretting med Gud".

 

  (1) Utførlege versjonar:  DANSK  ,  English http://www.ways-of-christ.net - blir løpande aktualisert  ,  Deutsch - blir løpande aktualisert  , Svenska  ,  Suomi  ,  Eesti keel  ,  Español  ,  Português  ,  Français  , ,  Dessuten...

2) Kortversjonar: Íslenska

-

http://www.ways-of-christ.com/da/nn.htm

Ei bøn for fred, for livet og for jorda

Denne bøna forklarer ei kristeleg innstilling, samstundes som ho er ei verknadsfull bøn.

Gud, mitt utspring, mi hjelp og mitt håp!
Saman med Jesus Kristus takkar eg deg for alt som kjem frå deg.
Tilgje meg det, som har fjerna meg frå deg
og la meg i denne stilla vere skapande gjennom di ånd.

Før meg, så eg ikkje skadar andre på deira veg til deg. 
Led meg, så eg kan hjelpe andre i di ånd; skjerm meg på min veg*.

Inspirer menneska, så dei legg åtgjerder om liv og død i dine hender **. 
Hjelp dei som arbeider for din skapnad***;
før denne verda til eit gjennombrot til den nye tida som er lova.****

  *) Her kan andre trekkjast inn

**) her kan og einskilde ting takast med, eller etterfølgjande handsamast i ei meditativ betraktning, slik som i 'å stoppe spiralen av valg og motvald', 'gjennom problemløysing fjerne eit av dei viktigaste grunnlaga frå valden', 'føre ein fredeleg dialog mellom dei godvillige i religionane', ... sml. Mt 5:9 og 26:52

***) Den lidande naturen skrik etter hjelp. Det er på tide å be Gud eller Kristus om å verne mot dei hissige naturkreftene. Men det er ikkje nokon erstatning for dei naudsynte endringane som menneska må gjere i deira framferd overfor skapnaden.

****) Lukas 11:2; 21:31. Openberring 11:16; ... sjå òg Fadervår, Matteus 6, 7-15. Gud kan dele ut den kjærleiken som blir gitt Han.

Bøn og eit liv i åndeleg handling høyrer saman, begge delar støtter kvarandre.

 

3) Den utførlege hovudteksten i andre språk finn du i kapitlet: Del 1: Innføring i meininga og bruken av denne teksten med metodiske rettleiinger til meditasjon m.a.; „I byrjinga var Ordet" „og Ordet vart kjøt..."; Jesus frå Nazareth: Fødselen hans; med ekstraside om gjenfødselen i kristeleg forstand; Er det høgdepunkt i ungdomsåra til Jesus ?; Ei sidemerknad til diskusjonen om „to Jesus - guteborn"; Jordan-dåpa v. Johannes Døyparen; med ekstraside: Merknader til den noverande dåpa; Stilla i ørkenen; Freistinga; Bryllaupet i Kana; (kristelege synspunkt til seksualitet, sympati, kjensler og kjærleik); Den „heilage iver" (og synspunkt til emosjonar); Om Bergpreiken (med synspunkt på forståing); Kristus blir forklåra på berget Tabor; Spørsmålet om „mirakla"; Oppvekkinga av Lazarus; „Sauene"; Kristus og fotvaskinga; og salvinga i Bethanien (viktig synspunkt på kristen åndelegheit); Nattverden, fengslinga og audmjukinga; tornekroninga og avskjedsorda; krossfestinga og gravlegginga, med rettleiinger frå den kristelege mystikken; Spørsmålet om den tomme grava, „Helvetesferda", „Paradisferda"; Oppstoda; Himmelferda, Oppreisinga; Pinsehendinga; Eit Jesus-bilete. Del 2: Johannes Openberring; Om omgangen med profetia; Om innhaldet i Johannes-apokalypsen: Dei sju kyrkjene - med ekstraside om dagens kyrkjer eller teologiske retninger og til økumene; Dei sju segla; Dei sju trompeter; Dei „sju torevêra" og dei to profetane; Kvinna og draken; Det sjuhovuda dyret frå havet; Det dyret frå jordas indre; Dei „siste sju plaga", "Babylon" si ende, og Jesu atterkomst; Det (verkelege) „1000 – års fredsriket"; Den „nye himmelen, den nye jorda og det "nye Jerusalem"; Sluttkapitlet: Det kristne; Oversyn : Ei kristeleg haldning - "I verda, men ikkje av verda", ein "Tredje veg"; Rettleiinger om framstillingskvaliteten, ei trykt utgåve, rett; E-postskjema. 3: Andre tema:  Ei bøn for fred. Liv og jord; Grunnlag for etiske verdiar; Ei kort korrigering til moderne "Alt-om Jesus-teoriar"; Jesus og ernæringsspørsmål; Naturvitskap og trua på Gud; Jesus og heiling - óg i dag;  Velsigning; Kristlege synspunkt på økonomi og sosiale spørsmål; Kristlege synspunkt på samfunn og politikk; Filosofi og kristendom - Kommentar til ei tale av Habermas "Tru og viten"; Økologi og skapnad, Det ufødde liv; Desse sidene og dei ulike retningane i kristleg teologi; Kristleg meditasjon; Inspirasjon og kirkene; Spørsmålet om livet etter døden og tydinga for dette livet; Kristendom og forholdet til lærene om "Skjebne" og "Reinkarnasjon"; ... 4. Det gamle testamente og bidrag til dialog med andre religionar: Det gamle testamente, jødisk religion og Jesus; Jesus og Islam; Buddhisme; Zarathustra si religion (Parsisme), Hinduisme, Taoisme og Konfusianisme, Shintoisme og naturreligionar; Religion som mennesket si "gjenforeining" med Gud.

Copyright: Du mer velkomen til å skrive ut sidene våre slik dei er og gje dei vidare til andre interesserte.

E-post: (helst på engelsk eller tysk)


Bibel