th.pdf

หนทางแห่งพระเยซูคริสต์

พระเยซู จิตวิญญาณ และโลก:

หนทางแห่งพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นการมอบสิ่งที่ดีงามแก่จิตสำนึกอันลึกซึ้งของมนุษย์ และเพื่อความเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติและผืนแผ่นดิน หน้าเว็บนี้เป็นข้อมูลอิสระ ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ จากการตรวจสอบและประสบการณ์หลายด้าน พร้อมคำบอกใบ้แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาส่วนบุคคล

ในหน้านี้ในภาษาไทย คุณจะพบกับคำแนะนำพื้นฐานบางอย่างในส่วนที่เกี่ยวกับบทภาวนา

 +

ในภาษาอื่นบางภาษา1) คุณจะพบข้อความสั้นเพิ่มเติม เช่น "ศาสนาเป็นการเชื่อมโยงมนุษย์กับพระเจ้าอีกครั้ง" และ "พระเยซูกับศาสนาอิสลาม"

ในภาษาอื่นหลายๆ ภาษา2) คุณจะพบคำอธิบายพระคัมภีร์อย่างครอบคลุมของเรา พร้อมด้วยคำสอนและวิวรณ์บทต่างๆ เกี่ยวกับหัวข้ออื่นมากมาย3)

 

1) เรื่องราวฉบับย่อ:

2) เรื่องราวฉบับเต็ม: ภาษาอังกฤษ และ ภาษาดัทช์ ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ. ...
พร้อมด้วย...

-

http://www.ways-of-christ.com/th

บทภาวนาเพื่อสันติภาพ ชีวิต และโลก

บทภาวนานี้ยัง "อธิบาย" ทัศนคติของคริสเตียน ซึ่งนำไปสู่บทภาวนาที่สัมฤทธิ์ผล:

ข้าแต่พระเจ้า ผู้เป็นจุดกำเนิด ผู้ทรงช่วยเหลือและเป็นความหวัง!
ในความเป็นเอกภาพกับพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่มาจากพระองค์
และข้าพเจ้าขอให้พระองค์ โปรดอภัยแก่ทุกอย่างที่ทำให้ข้าพเจ้าเหินห่างจากพระองค์
ในความเงียบนี้ โปรดอำนวยพรให้ข้าพเจ้าเกิดปัญญาด้วยพระวิญญาณของพระองค์

โปรดนำทางข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายผู้อื่นบนหนทางสู่พระองค์
นำทางข้าพเจ้าให้ช่วยเหลือผู้อื่นตามพระประสงค์ของพระองค์
และช่วยข้าพเจ้าบนหนทางนี้ *

โปรดดลบันดาลใจผู้คนให้ละทิ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตและความตายไว้ในอุ้งมือของพระองค์ **
ช่วยผู้ที่ทำงานเพื่อการทรงสร้างของพระองค์***
นำโลกนี้สู่การเปลี่ยนแปลงแห่งช่วงเวลาพันธะสัญญาใหม่ของพระองค์****
 

*) ในที่นี้ อาจรวมอื่นๆด้วย

**) อาจมีรายละเอียดเพิ่มในที่นี้ หรืออาจมีคำมุ่งหมายหลังบทภาวนา ดังเช่น: 'เพื่อหยุดสร้างความรุนแรง', 'ขจัดสาเหตุแห่งความรุนแรงออกโดยการแก้ไขปัญหา', 'เพื่อใช้การรักษาความปลอดภัยเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อนำความสงบสุขและเคารพสิทธิมนุษยชน', 'เพื่อเริ่มการพูดคุยอย่างสันติระหว่างบุคคลสำคัญของศาสนาต่างๆ', ... . คุณสามารถอ่านที่ มธ. 5:9 และ 26:52

***) ธรรมชาติร้องขอความช่วยเหลือ ถึงเวลาที่จะสวดภาวนา พระองค์ช่วยเราจากธรรมชาติที่รุนแรงโหดร้าย อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้แทนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเนรมิตสร้าง ที่เหลือ

****)ลูกา 11:2; 21:31 วิวรณ์ 11:16; ... พระเจ้าสามารถจัดการกับความรักที่ได้รับในโบสถ์ทุกแห่ง เมื่อสวดภาวนา จงอาศัยและกระทำใน "จิตวิญญาณ" เดียวกันพร้อมกัน

 

3) ข้อความหลักที่กล่าวถึงเป็นภาษาอื่น ประกอบด้วยบท: ในส่วนที่ 1: Introduction into the purpose and use of this text, with methodical hints including meditation; "In the Beginning was the word (greek: logos) …and the word became flesh"; Jesus of Nazareth: his birth พร้อมด้วยหน้าพิเศษเกี่ยวกับการเกิดใหม่ของคริสเตียน; Is there anything significant to be found in the years of Jesus' youth?; ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิวาทระหว่าง "หนุ่มสองคนที่ชื่อเยซู-"; The baptism in the Jordan by John the baptist; พร้อมด้วยหน้าพิเศษที่มีหมายเหตุประกอบเกี่ยวกับพิธีชำระล้างในปัจจุบัน; The silence in the desert; The temptations; The wedding at Cana; (มุมมองเกี่ยวกับเรื่องเพศ, ความเห็นอกเห็นใจ, ความเอาใจใส่ และความรัก); The "holy zeal" (และมุมมองเกี่ยวกับอารมณ์); The Sermon on the Mount (และมุมมองเกี่ยวกับจิตใจ); Christ's Transfiguration on Mount Tabor; คำถามเกี่ยวกับ "ความมหัศจรรย์"; Raising Lazarus from the dead; "The Sheep"; Christ "Washing the Feet" and Mary of Bethany anointing Jesus -ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคริสเตียน; The Last supper, the triumphal entry, the arrest and the whipping; The "crowning with thorns" and the last speeches; Crucifixion and burial (พร้อมด้วยมุมมองจากเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ของคริสเตียน); The question of the empty grave, the "descent into hell" and the "ascent into paradise"; The Resurrection; The "Ascension" of Christ; The Whitsun event (Pentecost); อ้างอิงถึงภาพของพระเยซู;
ในส่วนที่ 2: The Revelation of St. John; How to deal with prophecies; To the contents of John's revelation: The seven churches; พร้อมด้วยหน้าพิเศษเกี่ยวกับโบสถ์ของทุกวันนี้ ความแตกต่างและวิธีทางสู่โบสถ์คริสเตียน; The "seven seals"; The "seven trumpets"; The "seven thunders" and the two prophets; The woman and the dragon; The "animal with seven heads" from the sea; The "animal with two horns" from the earth; The "seven bowls of wrath, the end of "Babylon" and the Second Coming of Christ; The (real) "1000 Years of Peace"; The New Heaven, the New Earth and the "New Jerusalem"; บทสุดท้ายคือ The Christian Attitude; Table: A christian attitude: In the world, but not from the world.

3: หัวข้อต่อไป:  บทสวดเพื่อสันติภาพ ชีวิต และโลก; พื้นฐานของคุณค่าทางจริยธรรม; การแก้ไข"เรื่องราวสมัยใหม่เกี่ยวกับพระเยซูทั้งหมด"; พระเยซูและคำถามเกี่ยวกับอาหาร; วิทยาศาสตร์และความเชื่อในพระเจ้า; พระเยซูและการบำบัดรักษา - ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน;  การให้พร; มุมมองทางศาสนาคริสต์เกี่ยวกับคำถามในเรื่องเศรษฐกิจและสังคม; มุมมองทางศาสนาคริสต์เกี่ยวกับสังคมและการเมือง; ปรัชญาและคริสต์ศาสนา - ความเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงของฮาเบอร์มาส "ความเชื่อและความรู้"; นิเวศวิทยาและการสร้างโลก, ชีวิตที่ยังไม่ได้ถือกำเนิด; แง่มุมและทิศทางของศาสนาคริสต์; การทำสมาธิทางคริสต์; แรงบันดาลใจและโบสถ์; คำถามเรื่องชีวิตหลังความตายและความหมายของคำถามนี้ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน; คริสต์ศาสนาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนในเรื่อง "ชะตากรรม" และ "การกลับชาติมาเกิดใหม่"; ... 4.
พระคัมภีร์เก่าและเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับศาสนาอื่น: พระคัมภีร์เก่า, ศาสนายูดายและพระเยซู; เยซูและศาสนาอิสลาม; ศาสนาพุทธ; ศาสนาแห่งซาราธุสตรา (ศาสนาปาร์ซี), ศาสนาฮินดู, ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ, ลัทธิชินโตและศาสนาธรรมชาติ; การใช้ศาสนาเป็น "การเชื่อมโยงอีกครั้ง" ของมนุษย์กับพระเจ้า

เว็บไซต์ "หนทางแห่งคริสต์" นี้เป็นโครงการศึกษาและวิจัย เว็บไซต์นี้สนับสนุนความสัมพันธ์อย่างสันติและความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างศาสนาต่างๆ "หนทางแห่งคริสต์“ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโบสถ์และองค์กรศาสนาอื่นๆ (แต่ไม่ต่อต้านองค์กรเหล่านั้นด้วย) และไม่ได้ต้องการผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์ทางการเมือง “หนทางแห่งคริสต์” ไม่กระทำงานเผยแพร่ศาสนาหรือมุ่งแสวงหาสมาชิก

ลิขสิทธิ์: คุณสามารถสั่งพิมพ์หน้านี้ โดยไม่มีการแก้ไขข้ความ และส่งต่อไปยังเพื่อนของคุณ

อีเมล: (โปรดเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน)

 


ไบเบิล

 

การตีพิมพ์: สงวนลิขสิทธิ์

อนุญาตให้พิมพ์สำเนาจากเว็บไซต์นี้ และนำไปแจกจ่ายแก่บุคคลอื่นที่สนใจโดยไม่ทำการดัดแปลงเนื้อหา

จัดทำปี 2534-2554; พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในอินเตอร์เน็ตเมื่อ 31/01/2544; นี่คือฉบับ (ภาษาไทย) ณ (วันที่) ที่มีการปรับปรุงแก้ไขภายหลัง

ผู้แต่ง: Project หนทางแห่งพระเยซูคริสต์ (Christuswege / Ways of Christ ™)

ผู้พิมพ์เผยแพร่ฉบับอินเตอร์เน็ตนี้คือเฮลมุท ซีกเลอร์

เว็บไซต์ "Ways of Christ" นี้เป็นโครงการศึกษาและวิจัย เว็บไซต์ "Ways of Christ" มีมุมมองที่ช่วยส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของชาวคริสต์ และสนับสนุนความสัมพันธ์อย่างสันติและความเข้าใจอันลึกซึ้งระหว่างศาสนา "Ways of Christ" เป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับคริสตจักรและองค์กรอื่น ๆ แต่ไม่มีสิ่งที่ต่อต้านนิกายใดนิกายใด ๆ เราได้รักษาแก่นแท้ของความเชื่อโดยปราศจากการใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเชื่อหรือยึดถือหลักความเชื่อดั้งเดิม Ways of Christ ไม่ได้ทำการเผยแพร่ศาสนาคริสต์หรือหาสมาชิกสนับสนุน และเราไม่ได้มุ่งแสวงหาผลประโยชน์หรืออิทธิพลทางการเมือง

ขอบเขตของงานได้แก่หัวข้อทั้งหมดของคริสต์ศาสนาและสัมพันธภาพระหว่างศาสนากับศาสนาอื่น ๆ ขอบเขตหลักคือการอธิบายแง่มุมทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งของศาสนาคริสต์ที่มักมีการละเลย อย่างไรก็ดี เราได้ให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันกับแง่มุมอื่น ๆ ของศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวข้องกับคำถามด้านสังคมในทัศนคติที่แยกแยะนี้ (กรุณาดูที่ "บทนำ..." ของเนื้อหาหลักด้วย)

คำแปลเป็นภาษาอื่นนอกจากอังกฤษและเยอรมันอาจไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
คำแปลมิใช่การวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ในประเทศใดประเทศหนึ่ง

หนทางแห่งพระเยซูคริสต์ (Ways of Christ) ไม่ได้สนับสนุนเนื้อหาเว็บไซต์หรือหนังสือของผู้แต่งอื่นที่ได้มีการกล่าวพาดพิงถึงโดยอัตโนมัติ

อีเมล์ ถึง "Ways of Christ": *) กรุณาเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมันหากเป็นไปได้

ฉบับพิมพ์ของเนื้อหาหลักมีเป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น - กรุณาดูบรรณานุกรมภาษาเยอรมัน ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จุลสารฉบับพิมพ์คือ O.Boehm ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์

กลับไปหน้าโฮมเพจ