Mga Pamamaraan ni Kristo

Hesus, ang espiritualismo at ang kamunduhan:

Mga pamamaraan ni Hesukristo, ang kanyang mga naitulong sa kaisipan ng tao at sa mga pagbabago ng sangkatauhan at ng daigdig:

isang sariling info-page na may mga bagong kuru-kuro na galing sa iba’t-ibang mga larangan ng karanasan at pananaliksik; mayroong mga makabuluhang pagpapahiwatig para sa sariling pag-unlad.

Sa pahinang ito sa wikang Filipino makikita ninyo ngayon ang ilang pagpapahiwatig na galing sa isang dasal.

 

"Relihiyon Bilang Muling Pakikipanayam sa Diyos"  1)

"Mga Patalastas: Si Hesus at ang Islam"  1)

Makikita rin ninyo sa ilalim ng iba’t-ibang mga wika2) ang aming masusing pagpapaliwanag ukol sa Ebangheliyo at sa Aklat ng Apokalipsis; kasama rin ang isang kapitulo tungkol sa iba pang mga paksa.

 

1) Maiksing Kabuuan:  ,   ,  ,  Bahasa Indonesia , ...

2) Masusing paglalahad: Ingles at Aleman, laging up-to-date;
at saka ...

 

http://www.ways-of-christ.com/tl

Isang Dasal Para sa Kapayapaan, sa Buhay at sa Daigdig .

Ipinaliliwanag ng dasal na ito ang isang makakristiyanong saloobin, makakatulong ang isang mataimtim na pagdarasal:

Panginoon ko, aking Pinanggalingan, aking Patnubay at aking Pag-asa!
Pinag-isa kay Hesukristo nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng bagay na ipinagkaloob mo sa akin;
Patawarin mo ako, kung ako man ay napalayo sa iyo;
Tulungan mo akong maging mapanlikha sa lahat ng aking mga ginagawa.

Patnubayan mo akong makatulong sa lahat nang nagnanais na makalapit sa iyo;
Turuan mo akong makapag-alalay sa kapwa;
Pangalagaan mo ako sa lahat ng panahon*.

Pukawin mo ang pag-iisip ng sangkatauhan na ipaubaya sa iyo ang mga pasiya na nauukol sa buhay at kamatayan**;
Tulungan mo ang lahat na nagtatrabaho para sa iyo***;
Ihatid mo ang mundong ito sa iyong ipinangakong bagong panahon.****

*) Maaring magdagdag dito ng ibang bagay.

**)Maaring magdagdag dito ng detalyadong mga bagay, o kaya ay isama sa isang meditasiyon, tulad nang paano makahahanap ng kalutasan at katapusan ang "pagpapalaganap at pagpapasidhi ng kalupitan". Ito ay maaring maganap sa pamamatigan ng "isang mapayapang dialogo ng mga nagkukusang-loob na buhat sa iba’t-ibang mga relihiyon". Ihambing: Matias 5:9 at 26:52.

***)Ang mga pinahihirapang nagmamakaawang humihingi ng tulong. Panahon na upang humiling sa Panginoon o kaya kay Hesukristo ng kupkopin ang balana laban sa pagdami ng kalupitan sa mundong ito. Nguni’t kailangan ring ibahin ng tao ang kanilang saloobin ukol sa Pagkakalikha ng Mundo.

****)Lukas 11:2; 21:31. Apokalipsis 11:16;...basahin rin ang Ama Namin sa Matias 6,7-15. Maaring ipamahagi ng Panginoon ang pagmamahal na inaalay sa kanya.
Magkasama ang pagdarasal at ang buhay sa araw-araw. Mahalaga pareho ito.

 

3) Binubuo ng mga sumusunod na kapitulo ang bahaging prinsipal na nakasalin sa iba‘t-ibang mga wika: Bahaging 1: pagpapakilala ng tekstong ito, kasama ng pamamaraan ng meditasiyon, lalo na "Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita" at "naging tao ang Salita..."; si Hesus Nasareno: ang kanyang kapanganakan; may mga extrang pahina pang nauukol sa kahulugang Kristiyano ng kanyang muling pagsilang; mayroon bang mga mahalagang bagay na matatagpuan sa buhay ni Hesus noong bata pa siya?; isang komentariyo ukol sa "dalawang batang Hesus"; bininyagan si Hesus ni San Juan Bautista; may mga extrang pahina ukol sa pagbibinyag sa mga araw na ito; ang katahimikan sa desyerto; ang panunukso kay Jesus; ang kasalan sa Kana (ang Kristiyanong kaisipan ukol sa sexuality, pagmamahalan, at pag-iibigan); ang "Banal na Sinbuyo ng Damdamin" (at mga kaisipang nauukol sa damdamin); sa pagsesermon sa bundok (at mga kaisipang nauukol sa pag-iisip); ang pagbabagong-anyo ni Hesus sa bundok ng Tabor; ang mga pagtatalo ukol sa ginawa niyang mga himala; ang pagbangon ni Lasarus; ang mga tupa at ang nawalang tupa; si Hesus at ang paghuhugas ng paa; ang pagpapabango ng kanyang mga paa sa Betaniya (mga mahalagang kaisipang Kristiyanong nauukol sa espirituwalismo.); ang Huling Hapunan, ang pagdakip at ang paghampas kay Hesus na nakagapos sa haliging bato, ang pagputong ng koronang tinik, at ang pagpapaalam; ang pagpako sa Krus at ang paglilibing, may mga kasamang kaisipan tungkol sa mistisismong Kristiyano; ang libingang walang laman, ang pagbaba sa impiyerno, ang pag-akyat sa paraiso; ang Pagkabuhay ni Hesus; ang pag-akyat sa langit; ang mga pangyayari sa Pentecost; isang larawan ni Hesus.

Bahaging 2: ang Apokalipsis; ang pagpapaunawa ng mga prediksiyon; ang nilalaman ng Apokalipsis: ang pitong simbahan – may mga exkstrang pahina ukol sa mga simbahan at mga paniniwala ng panahong ito hanggang sa kaisipang ekoumenikal; ang pitong tatak; ang pitong trumbon; ang "pitong kulog" at ang dalawang propeta; ang babae at ang dragon; ang hayop na galing sa dagat na may pitong ulo, ang hayop na galing sa lupa na may sampung sungay; ang "huling pitong salot at ang katapusan ng Babiloniya, at ang Muling Pagbabalik ni Hesus; ang (totoong) "1000 taon ng kapayapaan"; ang "panibagong langit, ang panibagong lupa at ang bagong Herusalem"; huling kapitolo: ang maka-Kristo; karta: ang pag-iisip Kristiyano - "sa mundo nguni’t hindi galing sa mundo", isang "pangatlong pamamaraan"; pagpapahiwatig ukol sa uri ng paglalarawan, isang nakalimbag na pagpapaliwanag kasama ng karapatan; E-mail pormula. Bahagi 3: Iba pang mga paksa: Panalangin; Mga Saligan ng mga etikang pinahahalagahan; Mga pagwawasto ng modernong Hesus-mga teorya; Hesus, pagpapakain ng tao at proteksiyon sa mga hayop; Siyensiya at ang Paniniwala sa Diyos; Hesus at Pagpapagaling – hanggang ngayon; Mga Biyaya; Mga pananaw na Kristiyano ukol sa ekonomiya at mga usaping panlipunan; Mga pananaw na Kristiyano ukol sa lipunan at politika; Relihiyon at Pilosopiya: puna sa isang pahayag ni Habermas; ekolohiya; buhay ng hindi pa isinisilang; Ang mga pahinang ito at iba-ibang mga eskuwelahan ng teolohiyang Kristiyano; Kristiyanong Pagninilay:; Mga Inspirasyon at mga Simbahan; Ang tanong ng buhay pagkatapos ng kamatayan at ang mga bunga nito para sa buhay bago ng kamatayan; Kristiyanismo – ang kaugnayan nito sa ibang mga turo tungkol sa "Tadhana" at "reinkarnasyon"; ... Bahagi 4: Ang Lumang Tipan at mga kontribusyon sa diyalogo sa iba pang mga relihiyon: Ang Lumang Tipan, relihiyon ng Hudyo at si Hesus; "Hesus at ang Islam"; Ang Relihiyon ng Zarathustra (Parsismo); "Buddhismo"; "Hinduismo"; "Taoismo, Konfucianismo"; "Shintoismo at likas na mga relihiyon; Relihiyon bilang isang "pakikipag-ugnayang muli" ng tao sa Diyos.

Karapatang-ari, Copyright : maari ninyong limbagin ang aming mga pahina at ipamigay na walang pagbabago sa mga nagnanais.

Email: (kung maari sa Ingles o sa Aleman)

Bibliya

 

Ang relihiyon1 bilang "muling pagkakaugnay" ng tao sa Panginoon – sa pamamagitan ng mga pamamaraan ni Hesukristo

1Ang salitang relihiyon ay naggaling sa Latin na re-ligio = muling pagkakaisa; sa Panginoon na nagkakaroon ng anyo sa ating kalooban. Nangyayari rin ito sa mga malalaking bagay, kahawig ng isang hologram.

Ang pagkakakilala ng mga malalalim na suliranin sa buhay ng tao

Tulad ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pagdarasal maari ring ilagay sa kaisipan ang tanong ni Hesus na "gusto mo bang umigi?" (Juan 5:6) kaugnay ng mga pagbabago ng katauhan; ibig sabihin nalalaman mo ba kung ano ang mga pagkukulang mo na kinakailangang baguhin kung ibig mong mapalapit sa Panginoon? Mapapansin ito sa mga simpleng bagay sa buhay na hindi laging may kinalaman sa relihiyon. Ang isang batang lumalaki ay nagkakaroon ng iba’t-ibang kakayahan; kaya lang, maaring malimutan niya ang mga ito. Pagkaraan ng ilang panahon baka subukin niyang matamo ulit ang mga kakayahang nalimutan na. Ito sa pamamagitan ng pagdarasal at sa tulong ng ala-ala o gunita. Ang lahat ng mga kakayahang natutuhan ng isang nilalang bilang batang lumalaki ay hindi niya lubos na malilimutan. Kinakailangan lang na magkaisa ulit ang kanyang kaisipan at ang takbo ng kanyang buhay sapagka’t nagkaroon na ng pagkakaiba ang kanyang katalinuhan at ang kanyang instinto, kasama rito ang kanyang puso. Maaring ang pagkakaibang kababanggit lamang ang tinutukoy sa sinasabing "pagkain ng bunga ng Puno ng Kaalaman" sa kasaysayan ng paraiso; at tinutukoy rin ng sinasabi ni Hesus na "hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging katulad ng maliliit na bata hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Langit." Malalim rin ang binabanggit na pagkakataon at kaalaman ng pagbabago – Mateo 18:1-3; Markos 10:15; Lukas 18:17. Ang mga bagay na inilalathala rito ay hindi lamang tungkol sa inosensiyang kalooban ng mga bata kundi ang pundamental na batayan ng pag-unlad na tinatawag na "archetypal"2, o isang nawalang parte ng isang "Paunawa para sa paggamit". Maari itong lampas pa sa limitadong nalalaman ng katauhan sa mga araw na ito.

2Ang pagtatagumpay ng mga pansarili at negatibong ("pangdemonyong") katangian ay nangangahulugan ng paglaki ng mga nabanggit na pagkakaiba.
Ang salitang "archetypal" ay galing sa depth psychology ni C.G. Jung at iba pa; pundamental na katunayan na nararanasan at lumalabas bilang iba’t-ibang anyo.

Hindi sinasabi dito na makakaya ng taong gawin lahat ito ng sarili niya. May ibinibigay si Hesus na isang landas kasama ng matinding awa patungong tagumpay. Marami na ang mga nagtagumpay sa layuning ito, tulad ng mga Kristiyanong naghahanap ng katotohanan, mga Kristiyanong mistiko, at mga Kristiyanong alchemists (ihambing kay Mateo 4:48; Juan 10:34;...) Ito’y maaring isang pansarili at panloob na pamamaraan, o isang panlipunang pakikibahagi ng paniniwala, o kaya’y isang kombinasiyon ng dalawang nabanggit, nangangahulugan isang "lubos na pagka-Kristiyano". Mula noong bata pa ang mundo marami nang mga katauhang naghanap ng kalutasan sa kanilang pag-aalinlangan; halimbawa ay ang mga pagsisikap ng mga alchenists na taoists, iba’t-ibang klase ng Yoga at iba pa.3

3Ang salitang Yoga na galing sa India ay nangangahulugang "ilagay sa sukdulan ng paninilbihan", tinutukoy rin nito ang muling pagkakaugnay ng simula at ng katapusan. Hindi nito ibig sabihin na ang kanilang pamamaraan ay makararating rin sa isang kahihinatnang tulad ng Kristiyano.

Ang "Taong-Diyos" o ang galing sa Diyos na taong si Hesukristo, ang "panibagong Adan" ay nagbibigay ng hudyat na maaring makamit muli ng mga tao ang kanilang mga kakayahang nalimutan na; at napapanahon na upang maiwasto ang mga maling pagkakaunawa na nagiging mapanganib sa sangkatauhan. Bilang mabuting kapalaran para sa kapuluan, kinatawan ni Hesus ang pagkakaugnay sa pinanggalingan ng buhay – ang Diyos – at ng mataas na uri ng kaisipang pantao. Nadaig niya ang kasamaan. Kahit na iba siya sa karaniwang tao, siya ay tao pa rin. Maaring sundan ng tao ang kanyang landas. Nguni’t para sa mga hindi nakakaalam ng buhay ni Hesus kasama ng kanyang muling pagkabuhay, ito ay mayroong mga bunga – tulad, halimbawa ng mga hayop na mas mabilis natututo sa kanilang pulo, pagkatapos na makitang ang mga hayop na katulad nila sa ibang pulo ay mabilis ring natututo, ayon sa natuklasan ni R. Sheldrake.

Sa umpisa, maaring magkaroon ng panloob na kaugnayan kay Kristo at sa Panginoon na walang kinalaman sa simbahan; nguni’t nakakatulong ang isang karapat-dapat na pamayanan ng mga Kristiyano. Ang mga magkakaiba at magkakasalungat na turo ng mga teolohiya na si Kristo ay isang tagapayong espiritual o kaya ay isang repormador ng lipunana lamang ay hindi na tinatanggap, nguni’t maaring silang makatulong. Maaring ialsa ng lahat ng tao ang kanilang mga kaisipan kay Hesus, maging ito man ay mangyari sa loob ng kanilang sariling mga silid, o kaya at sa gitna ng palengke. Magaganap ito kung aalalahanin o gugunitain ang Kanyang mga katangiang binabanggit sa Ebangheliyo. Kapag tinanggap ng balana ang muling pagkabuhay ni Kristo, may pagkakataong mararanasan nila si Kristo sa panahong kasalukuyan (mayroon ring mga salaysay ukol sa mga taong nabuhay pagkatapos nilang mamatay, nguni’t iba ito sa mga pangyayaring nauukol kay Kristo. Makakapagdasal sa "ngalan Niya" o kaya ay lumapit sa Amang Diyos na kasama niya na kaya ang lahat. Si Kristo ay parang isang ‘nakatatandang kapatid’ (ihambing Juan 15:16; Mateo 6: 7-15; Mateo 18: 19-20). Halimbawa:

Panginoon ko, aking pinagmulan, aking tulong, at aking pag-asa!
Sa aking pagkakaisa kay Hesukristo* nagpapasalamat ako sa lahat ng bagay na nangaaling sa Iyo;
At hinihingi ko na patawarin mo ako sa lahat ng bagay na naglayo sa akin sa Iyo;**
Sa pamamagitan ng iyong espiritu tulungan mo akong maging mapaglikha***;
Ialsa mo ako sa iyong landas.

*Kung ibig, maaring isama si Maria dito. Sa pamamagitan nito, dadakilain ang mga katangiang panlalaki at pambabae ng tao.

**Pandagdag na pamamaraan: 1. pansinin ang isang dadaming negatibo kapag nangyayari (tulad ng pagkabalisa, kasuklaman at galit, pagwawalang-bahala at pangangahas, pagdududa – o isang suliranin; kahit na sa pag-iisip lamang, ihambing Mateo 5:22). 2. Sa halip na pag-alayan ng sobrang isip, maghintay ng isang saglit para maintindihang mabuti ang nangyayari. 3. Ibigay ang suliraning ito – na nadarama ngayon – sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal (maari ring ialay ang buong buhay sa kamay ng Panginoon o ni Kristo). 4. Maghintay ulig ng saglit hanggang makaramdam ng kaunting ginhawa.

***Kapag tahimik na ang lahat, maaring ang mga pangyayaring naganap ng araw na iyon ay "matahimik rin". Sa ganito, mapapabuti ang pag-iisip at pagdarasal. Mabubuksan ang diwa at mata sa mga bagong bagay.

Ang kahalagahan ng etiko sa ganitong pamamaraan

Isang palatandaan sa landas ang ay "pagmamahal sa Panginoon" na siyang pinakapuno ng lahat ng bagay, at ang pangalawa ay ang pagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili (Mateo 19:19); kailangan rin ang pagmamahal sa sarili. Itong huli ay bahagi ng pagsisikap na makapaglingkod sa kapwa. Ang pagmamahal ay isang landas patungo kay Kristo sapagka’t ito’y likas sa kanya kasama ng karunungan. Pinapakita ng mga mabubuting gawa at ng mga bunga nito ang tunay na landas Kristiyano. Mahalaga kay Hesus ang dating pamamaraan ng etiko; dahil (kadalasan) "inaani ng tao ang kanyang itinanim" (Galasya 6:7); nguni’t ipinagtitibay niya ang kapananagutan ng tao higit sa batas na panlabas. Dito mararanasan ng balana na ang bawa’t tao ay mayroong diwa – tawagin na natin itong budhi – na kaayon ng ipinakitang halimbawa ni Kristo; para itong "muling pagsilang" (Juan 3). Ibig sabihin, sa hinahaba ng panahon, ang tao at ang kanyang diwa ay magkakaroon ng kaugnayan. Mararamdaman ito sa puso o kaya sa diwa, ibig sabihin, sa kaluluwa, kanya-kanya ang karanasan. Mahalaga lamang na maunawaan ng husto ang mga kilalang katangian ni Kristo na dapat malimit ilagay sa isip, para maging mabilis na maganap ang inaasahang kaugnayan sa kanya – kahit na hindi pa nagbubunga ng husto sa kasalukuyan.

Sa pamamagitan ng awa, lumalaki ang tumutubong pakiramdam sa isa’t-isa. Nakakaakit ito ng isang unibersal na kapangyarihang nakatutulong sa paglapit ulit kay Kristo o sa Panginoon. Iba-iba ang mga mararanasan dito; nguni’t malakas ang magiging bunga sa sarili. Maari nang ikalat sa mga simpleng tao sa panahong itong "ma-apoliptiko" ang mga naranasan noong araw ng mga "mistiko" at mga "santo". Dapat ring banggitin dito na baka sakaling hindi agad-agad na mapapansin ang kahalagahan nito. Tatanggapin itong kapangyarihang ito ng mga naturang tao, nguni’t baka makasakit sa kalooban ng mga hindi pa nakapaglilinang ng mga pamamaraang kinakailangan, kaya nga baka maramdaman bilang "hatol".

Patnubayan mo ako, na hindi ako makaharang o makasakit sa ibang nais lumapit sa Iyo;
Patnubayan mo akong makatulong sa kapwa tulad ng nais Mo;
Iligtas mo ako habang ako’y nasa landas;*
Tulungan mo akong mapasaiyo na kasama ang iyong pagmamahal.

*Maaring banggitin ang iba pa dito.

Isang kahawig na pangyayari sa mga kultura mula sa panahon ng prehistoriya

Katulad ng mga baytang ng pag-unlad ng isang tao mula kabataan hanggang maabot ang edad ng kagulangan, ang mga kultura sa mundo ay dumaan rin ng iba’t-ibang epoka. Una sa lahat ay ang pagsibol ng mga bagong kakayahan (ang malayang pagnanais, pakiramdam at pag-iisip). Sa kabilang dako naman, ang dating paniwala sa buong "Paglikha ng Mundo" ay nabawasan na, at ito’y nagbigay ng problema (ihambing, halimbawa, kay Jean Gebser, "Ursprung und Gegenwart": sunud-sunod na luma o sinauna, magic, mitiko, at may katalinuhang kaisipan; susundan ito ng isang mas malawak na pang-unawa. May mga taong katangi-tangi na nakatulong na maging matagumpay ang mga paraang ito para sa pag-unlad ng kanilang kultura.) Nagkaroon nga ng mga hadlang sa tagumpay at mayroon ring mga natalo at nawalan ng kapalaran. Kinakailangang tanggapin ng sangkatauhan sa panahon ng kasalukuyan ang hamon para nang magawang ganap ang mga darating pang baytang ng ebolusiyon, kung nais pa nilang manatiling buhay.4 Nakahanda ang mga pamamaraang ito, may mga 2,000 na taon ang nakakaraan. Hindi na kinakailangang magdusa ang ibang kakayahan tulad ng pag-iisip. Kung magkakaroon lamang ng mga sapat na nilalang na hahayaang umunlad ang kanilang pag-iisip sa tulong ng Maykapal, mananalo ang sangkatauhan laban sa mga darating ng kapahamakang apokaliptiko.1 Sa mundo ngayon mayroong mga aktibista ng mga peace movements at iba pa, mga taong may mga malilinis na hangarin. Maraming mga tao – mga kasapi ng mga matatag nang paniniwala – na ito rin ang layunin; iniisip nila ang hinaharap at tinutulungang nila ang kanilang kapwa na matuto sa nakaraan, hindi bale kung mayroon mang mga pangkaraniwang tagumpay lamang ang naabot, Hindi bale kahit alin ang tinatantong mas mahalaga, kung ito man ay ang pagliligtas sa sangkatauhan, or kaya ay ang pag-unlad ng sariling pag-iisip. Dapat maiba ang dating takbo ng pag-iisip at ang mga isinaalang-alang na values, sapagka’t malinaw na kung saan mapapatungo ang mundo kung hindi babaguhin ito. Ang lahat ng mga bagay ay bahagi ng isa pang mahigit na malaki, at dahil dito lahat ng mga mabubuting gawa ay tulong sa kapuluan.

4Hindi kami sang-ayon sa pesimismo ni Herbert Gruhl sa kanyang huling aklat "Himmelfahrt ins Nichts" sapagka’t nalimutan niyang may isa pang paraan at pagkakataong mahusay sa lahat: ang Panginoon.

Hayaan mong ilaan ng sangkatauhan sa Iyo ang mga kapasiyahan ukol sa buhay at kamatayan*;
Tulungan Mo ang mga gumagawa ng lahat para sa Iyo;
Patnubayan Mo ang mundong ito sa ipinapangako Mong bagong panahon.**

*Maaring magdagdag dito ng detalyadong mga bagay, o kaya ay isama sa isang meditasiyon, tulad ng paano makahahanap ng kalutasan at katapusan ang "pagpapalaganap at pagpapasidhi ng kalupitan". Ito ay maaring maganap sa pamamagitan ng "isang mapayapang dialogo ng mga nagkukusang-loob na buhat sa iba’t-ibang mga relihiyon",...

**Lukas 11:2, 21:31. Pagbubunyag (Apokalipsis) 111:16. Maaring ipamahagi ng Panginoon ang pagmamahal na iaalay sa kanya.

Kinakailangan ngayon ang pagbabalik sa Panginoon kahit sa ano pa mang paraan

Juan 16: 12-13: Marami pa sana akong sasabihin sa inyo pero hindi ninyo masasakyan ngayon. Nguni’t pagdating niya, ang Espiritu ng katotohanan, ihahatid niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya mangungusap mula sa ganang sarili kundi ang naririnig niya ang ipangungunsap niya at ang mga bagay na darating ang ibabalita sa inyo.


Mga Patalastas: Si Hesus at ang Islam

Ang dialogo sa pagitan ng mga relihiyon

Ang pahinang ito ay isang kontribusiyon sa isang higit na pagkakaunawaan at sa isang diyalogo sa pagitan ng mga relihiyon, tulad ng mga nangyayari ilang taon na ang nakakaraan. Hindi tinatangka ng mga pagpapaliwanag na ito na ilarawan ang kabuuan ng Islam. Mayroon ding mga iba’t ibang landas ng pag-iisip ang teolohiya ng Islam.

Ang Koran at ang ibang "mga aklat ng mga relihiyon"

Ang ibig sabihin ng Islam ay "pagsuko sa kalooban ng Diyos".

Ang Banal na Kasulatan ng Islam, ang Koran (Quran), ay pinaniniwalaang inspirasyon na buhat sa Diyos, at ito ay ipinahatid kay Propeta Mohammed (Muhammad) sa pamamagitan ng Anghel Gibril – na kadalasang inuugnay sa Arkanghel na si Gabriel, na kilala rin sa Kristiyanismo.. Kaya’t ang Banal na Koran ay nararapat na ituring na siyang pinaka-mahalagang Kasulatan ng Islam. Ang iba pang tradisyon ("Sunna", na ang literal na kahulugan ay "kaugalian") na may mga kasabihan/anekdota ng Propeta (Hadithes) ay gumaganap ng isang bahagi sa interpretasyon ng Koran. Kahit na ang isang propeta, sa kanyang pansariling gawi, ay isang tao, at hindi Diyos. Nararapat ding isalang-alang na mayroon mga Muslim na hindi lubos ang kaalaman sa Banal na Kasulatan tulad din ng mayroong mga Kristiyano na hindi rin lubos na alam ang tungkol sa Bibliya.

Ang Koran kung minsan ay tuwirang tinatawag ang mga Kristiyano at Hudyo na "Kayong mga tao ng kasulatan..." (mga tao ng aklat, halimbawa sura 4,171*) at "Kayong mga anak ng Israel". Sa ganitong paraan, maaari nilang talakayin ang nasusulat sa banal na aklat – kahit na sa kadalasan ay hindi nila ginagawa ito. Ang agham ng relihiyon ay pinag-aaralan pa rin ang Banal na mga kasulatan ng lahat ng relihiyon, at kabilang sa mga sinasaliksik ay ang makasaysayang kaunlaran ng kanilang interpretasyon. Gayunman, ang Banal na mga aklat ay nararapat pag-aralan nang may paggalang. Ang isang bahagi ng sinulat ng mga Muslim na mga komentarista ng Koran ay nagsasaad na may isang orihinal na Koran – na itinago ng Diyos sa isang ligtas na lugar – na madaling lapitan ng mga purong anghel at purong propeta lamang, at ang ibang bahagi nito ay mga pagpapaliwanag, na ang magbabasa ng Koran sa lupa ay nararapat na nasa dalisay na kalagayan.

Ang Propeta ay itinuturing na pinadala sa panahon (o panahon sa pagitan), nang ang mga propeta ay kinakailangan (sura 5, 19*). Sa Banal na Koran, may pagkakaiba ang mga "Naniniwala" ayon sa mga turo ng Propeta Mohammed, at sa "tao ng Kasulatan", at sa mga "Taong hindi naniniwala". Liban sa mga Muslim, ang mga tinatawag ng "tao ng Kasulatan" ay ang mga Hudyo at mga Kristiyano na parehong mula sa isang tradisyon; paminsan-minsan din ang mga Zoroastrians (Parsees; sura 22, 17*). Tinatanggap ng Koran ang pagkakaugnay ng "mga Propeta", na nagtuturo ng paniniwala sa Isang Diyos, ng Huling Paghuhukom sa buhay pagkatapos ng kamatayan, at ng panalangin para sa sangkatauhan at sa kanilang panahon ( hal., sura 6, 83-92; sura 7; sura 4,136*). Sa dahilang ang mga tao ng mga relihiyong ito ay naniniwala sa nagkakaisang batayan, hindi sila itinuturing ng Koran na mga taong walang paniniwala (hal., sura 5, 48*). Sa mga unang siglo ng Islam, ang mga Kristiyano at Hudyo ay hindi pinilit na magbagong-loob sa Islam – ayon sa mga turo ng Koran, "Sa relihiyon, walang pagpapatupad", sura 2,256
Si Abraham ay tinuturing na isang "Hanifes", na natagpuan ang paniniwala sa isang Diyos lamang, halimbawa ay ang ilang ermitanyo.
Ang pangalan ng Diyos sa Islam na "Allah" – mula sa wikang arabic bago ng Islam na "al-jlah" – na kahit na bilang salitang semitic ay halos pareho ng pinanggalingan ng pangalang "Elohim," isa sa mga pangalan ng Diyos sa mga aklat ni Moses (na nakasulat sa Hebrew).

Ang mga "taong walang paniniwala" – na ang literal na kahulugan ay "tagapag-takip" – sa istriktong kahulugan ay ang mga kulto na polytheistic – idolatriya o pagsamba sa diyos-diyusan na kontra na ipinaglaban ni Mohammed sa Arabia at kontra na ibinigay na babala ng Bibliya sa mga Hudyo at Kristiyano. Sa malawakang kahulugan sa kasalukuyan, tinitingnan ng Islam ang mga Taong Walang Paniniwala, na hindi naniniwala sa isang Diyos at sa Huling Paghuhukom. Kung minsan, ang termino ay maling nilalahat para sa lahat na hindi Muslim; kung minsan naman kahit na sa mga Muslim sa kani-kanilang ibang paaralan.

Si Hesukristo sa Koran

Dito ipinauunawa, na tinatanggap ng Koran si Hesus bilang isang propeta, at bilang sinugo ng Diyos, at bilang "Salita" ng Diyos na walang kinakailangan pang pagpapaliwanag, at bilang "espiritu ng Diyos" (sura, 4,171"), "nilikha tulad ni Adan" (suras 2, 3, 5"...). Nakakahigit pa ito sa mga tinatanggap ng ilang mga modernong teologong Kristiyano na ang tingin kay Hesus ay bilang tagareporma lamang ng lipunan! Hindi lang tinatanggap ng Koran na si Hesus ay anak ng Diyos, tulad ng nilalaman sa doktrina ng Banal na Santisimo Trinidad. Noong panahon ni Mohammed inakala ng mga Kristiyano na ito ay isang tunay na pangkatawang pangyayari. Nang mga panahong iyon, kaaaunti lamang ang mga Kristiyanong maaaring makapagpaliwanag nang kapani-paniwala sa orihinal na kahulugan nito, sa paraang sinumang darating ay mauunawaan din ito. (hal., sura 6, 101*).
Sinasaad sa Romano 1:4, na si Hesus ay "hinirang" bilang Anak ng kanyang espirituwal na kapangyarihan – kung kaya’t hindi isinilang. 
Ang mga Kristiyano ay maaaring sumang-ayon sa paniniwala ng Islam, na ang Diyos ay hindi pa isinilang at hindi "ipinanganak" kundi nilikha. Ang salitang Griyegong "logos" – na matatagpuan sa Bibliya at nangangahulugang pinaggalingang maka-Diyos, o kaya pagpapadala kay Hesukristo – ay isinalin sa mga Ebanghelyo na "Ang Salita", na ginagamit sa Koran bilang pantukoy kay Hesus. Ang mga inspirasyon ba sa Koran ay naglalaman ng mga misteryo na hindi pa lubos na natutuklasan ng parehong Muslim at Kristiyano, kaya tuloy madalas silang mag-away? hindi ito ayon sa mga turo ni Hesus na: "Manalangin sa ama (Diyos) sa pangalan ko (na ibig sabihin ay tumutukoy kay Hesus") -Bibliya, Juan 15:16). Lahat sa buhay ni Hesus ay nakahilig sa isang Diyos, at dito rin niya pinagsisikapang ilapit ang balana.

Ang "Logos" (Griyego, sa Ebanghelyo ni San Juan,ang "Salita ng Diyos"-ay nakaugnay kay Kristo) ay matatagpuan sa pagsasalin ni Paret sa wikang Aleman ng Koran na walang kinalaman kay Hesus. Ang ibang mga edisyon ng Koran ay ipinapaliwanag ito bilang "pagmamalasakit" ng Diyos o "utos" ng Diyos. (sura 13, 12, at 13,11*).

Sa Koran, si Hesus ay inilalarawan na "tulad ni Adan", na nilikha mula sa lupa, (sura 3, 59*); at tumutukoy tungkol sa isang sugo mula sa Espiritu ng Diyos upang ipanganak si Hesus (sura 19, 17-22*). Ang bersiyon ng mga Kristiyano ay katulad na binabanggit ang tungkol sa pagpapahayag ng isang anghel kay Birheng Maria ng pagsilang ni Hesus lalang sa Espiritu Santo. (. Nasasaad din sa Koran na si Hesus ay pinalakas ng Espiritu Santo / espiritu ng kabanalan. (sura 5, 110*).

Sinasabi sa Koran na ipinahayag ng batang si Hesus ang kanyang Muling Pagkabuhay (sura 19, 33*); nguni’t ang malamang na tinutukoy dito ay ang Muli niyang pagdating sa konteksto ng Muling Pagkabuhay ng mga Nananalig sa panahon ng Huling Paghuhukom na madalas binabanggit sa Koran (tignan sa ibaba, sura 4, 159*). Sinasabi ng Koran na si Hesus ay umakyat ng buhay sa langit (sura 4, 157-159, sura 3, 55*).
Ang mga Muslim at ang mga Kristiyano ay nagkakaiba sa kanilang paniniwala, na kung si Hesus ay ipinako sa krus, namatay, at nabuhay na muli bago siya umakyat sa langit – tulad ng sinasabi ng mga Kristiyano – o kaya kung siya ay umakyat sa langit na hindi nakakaranas na pagkapako sa krus – tulad naman ng paniniwala ng mga Muslim. Kahit ano pa man, pareho silang naniniwala na nang umakyat si Hesus sa langit, siya ay hindi "patay", kundi, halimbawa, binibigyan ng turo ang balana.
Sa suras 3:55 at 5:48* sinasabi na ..."lilinisin ko siya" at ..." kayo ay babalik sa akin at ako (Diyos) ay magpapasiya tungkol sa bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan".. Kaya’t sa halip ng pag-aaway, maaaring hintayin na lamang ng parehong Kristiyano at Muslim ang kalutasan ng ilang mga natitirang misteryo.

Binabanggit din sa Koran ang Huling Paghuhukom at ang Muling Pagkabuhay ng mga Nananalig (halimbawa Sura 36, 77-83; Sura 69, 13-17, Sure 75, 99). Si Hesus ay muling darating, at magiging isang saksi o isang hukom para sa mga taong naniniwala sa Kasulatan (sura 4, 159; ihambing sa sura 16,89*.) Ang mga niniwala sa Diyos at sa Huling Paghuhukom, at "gumagawa ng mabuti" ay walang ikakatakot sa Huling Paghuhukom (sura 2, 62, sura 4, 123-124; sura 7,170*). Ayon sa Koran at sa Bibliya rin, ang Huling Paghuhukom ay isang gawa ng Diyos, at hindi ng mga tao, kahit sila ay mga Kristiyano, Muslim o Hudyo.
(Ang mga paghahambing na ito sa pagitan ng mga relihiyon ay hindi nangangahulugan ng pag-aalinlangan sa kasarinlan ng Koran.)

Mga Prinsipiyong Etiko 
Magkakauri ang prinsipiyong etiko ng 3 "Relihiyong maka-Abraham" na binanggit. Ang mga kautusan ay matatagpuan din sa Koran, ngunit hindi nakalista sa magkatulad na paraan, hal., sa sura 17,22-39, sura 5,38-40; sura 2,188; sura 4,135; sura 2,195; at sura 17,70* (pantaong dignidad). Halimbawa, ipinagbabawal ng Koran na pumatay ng mga walang malay o kasalanan ng walang mga pagtatangi (sura 5,27-32*). Ang tinatawag na "Gihad" ("Jihad") ay nangangahulugan lamang ng: pakikipagtunggali, pakikipaglaban; ang kahulugan ng"Banal na Digmaan" ay hindi galing sa Koran, kundi sa mga pagpapahayag ni Mohammed at ng batas ng Islam.*** Ang tinatawag namang "Dakilang Gihad" ay ang panloob na pakikipaglaban sa sariling kasamaan – sa kaisipan at sa budhi, na higit na mahalaga kaysa sa anumang pakikipagtunggaling panlabas. Ihambing ang mga aral ni Hesus na "alisin muna angpuwing sa sariling mata"- sa pamamaraang ito maraming panlabas na tunggalian ang mawawalan ng saysay.) Ang ibig sabihin ng "Gihad ng salita" ay ang mapayapang pagpapahayag ng sariling paniniwala. Ang "Gihad ng kamay" ay ang aktibong pagpapamahagi ng paniniwala sa pamamagitan ng halimbawa. Ang "Gihad ng patalim" na tinatawag ding "maliit na Gihad" ay pinapahintulutan lamang bilang pagtatanggol sa sarili kung sinasalakay ang mga naniniwala (ihambing sa Koran sura 2, 190*). Ngunit ang ilang "kalupitan" sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga relihiyon ay binabanggit na rin sa Koran (sura 48, 29, sura 47, 4*). Mayroon ding malawak na mga alintutuning tradisyonal, halimbawa ang pakikitungo ng babae at lalaki, kabilang ang pagbabawal ng pakikipag-isang-dibdib sa isang hindi Muslim.

Ang mga sumusunod ay kabilang ng mga alituntuning Islam: 
"Ang paniniwala na walang ibang Diyos kundi ang Diyos (Allah), at si Mohammed ay isang Propeta ng Diyos;
na dapat magdasal ng mga kinakailangang dasal sa araw-araw (sura 2,177*);
na sundin ang ayuno ng Ramadan tuwing taon (sura 2,185);
na gawin kahit minsan sa buong buhay ang paglalakbay na kinakailangan (sura 2,196*);
at ang "Zakkat" o buwis,, ang pangrelihiyong donasyon ay ipinagkakaloob para sa panlipunang mga layunin (sura 2,177*)

Sa kasalukuyang Islam ay walang sentral na awtoridad, na nagpapasya tungkol sa mga usaping panrelihiyong-etiko. Gayunman, ang mga paniniwala na ibinabahagi ng karamihan sa mga tanyag na mga iskolar (ulama) ay maaaring tanggapin ng mga nakakarami.

*) Ang Koran sa wikang Aleman – sa Pagsasalin ni Rudi Paret ang ginamit para sa artikulong ito, na itinuturing na ang Egyptian ang pinaka-karaniwang ginagamit ng mga bansang Islam. Sa mga ibang pagsasalin ay maaaring magkaroon ng pagkakaiba ang bilang ng mga berso;  at Inyongmatatagpuan ang hinahanap na nilalaman bago o pagkaraan ng bilang ng berso sa kaparehong sura(h.) Ang kahulugan ng mga banggit sa Koran ay sinuri sa tulong ng Koran sa wikang Aleman at – komentaryo ni Adel Theodor Khoury, na ang pagsasalin ay tinanggap din ng mga Muslim (halimbawa ang kay Dr. Inamullah Khan, na noon ay ang General Secretary ng Islamic World Congress.) Ang kanyang komentaryo ay nagkakaloob ng natatanging pansin sa tradisyonal na interpretasyon ng mga Paaralang Islam. Ang mga kahirapan sa pagsasalin ng lumang wikang Arabic ng Koran ay hindi mahalaga para sa mga nabanggit na mga lugar, na maaaring maliwanag namang nauunawaan.

***)Wala ring makikitang makatwirang paliwanag sa Bibliya ukol sa mga makasaysayang "mga krusada ng Kristiyano", kundi ito ay mga gawa ng tao, at (ang mga krusada) sa kasalukuyan ay masama ang pagtingin dito ng maraming Kristiyanong taga-Europa.

 

Balik sa Homepage.

Ang website na "Mga Pamamaraan ni Kristo" ay isang plano para sa pag-aaral at pagsisiyasat. Tinatangkilik ng website na "Mga Pamamaraan ni Kristo" ang mapayapang pagsasama-sama at malalim na pagkakaunawaan ng iba’t-ibang mga paniniwala. Ang "Mga Pamamaraan ni Kristo" ay walang kinalaman kahit sa anong relihiyon o simbahan o ano pa mang mga kapisanan, at wala rin itong binabalak ng pagtubuan o kaya ay makaimpluwensiya sa politika. Wala rin itong tungkuling pang-misionero, at wala rin itong layuning makakuha ng mga bagong kasapi.

 

Maglimbag:  karapatang-ari

Pinapahintulutan kayong mag-print ng Inyong kopya mula sa website na ito, at magbigay ng mga kopya sa iba pang interesadong mga tao nang walang mga pagbabago sa mga nilalaman. 

Ginawa 1991-2011; ang unang paglalathala sa Internet ay noong 2001-01-31; ito ang bersiyon sa Filipino /Tagalog ng (petsa) na may mas huling pagbabago.

May-akda: Proyektong Mga Daan ni Kristo [Project Ways of Christ] (Christuswege / Ways of Christ ™).

Ang tagapaglathala ng bersiyong ito sa Internet ay si Helmut Ziegler.

Itong Site na "Mga Daan ni Kristo" ("Ways of Christ") ay isang pag-aaral- at pananaliksik na proyekto. Ang website na "Mga Daan ni Kristo" ("Ways of Christ") ay may ekumenikal na pananaw, at nagtataguyod sa mga mapayapang kaugnayan at mas malalim na pag-unawa sa pagitan ng mga relihiyon. Ang "Mga Daan ni Kristo" ("Ways of Christ") ay may kasarinlan mula sa mga Simbahan at iba pang mga organisasyon – ngunit walang tuwirang laban sa anumang simbahan. Ang nilalaman ng paniniwala ay pinapanatili, nang hindi ginagamit ang dogmatiko o pundamental na pamamaraan. Ang Mga Daan ni Kristo (Ways of Christ) ay hindi gumagawa ng misyonerong trabaho o magkambas para sa mga miyembro, at hindi nagtatangkang magkaroon ng alinmang kita o politikal na impluwensiya.

Ang lawak ng gawain ay lahat ng mga paksa ng Kristiyanismo, at ang pang-iba’t ibang relihiyon na diyalogo sa iba pang mga Relihiyon. Ang pangunahing larangan ay ang malalim na paglalarawan ng madalas na nakakaligtaang ispirituwal na mga panig ng Kristiyanismo. Gayunman, ang ibang panig ng Kristiyanismo – patungkol sa mga tanong panlipunan – ay tinitingnan na kasing-pantay na halaga, sa pagkakaiba-ibang pananaw na ito. (Tingnan din ang "Panimula (Introduction)..." ng pangunahing teksto).

Ang mga pagsasalin sa iba pang mga lengguwahe maliban sa Inggles at German ay hindi laging natitingnan.
Ang pagsasalin ay hindi nangangahulugan ng isang pagpuna sa sitwasyon ng ilang mga bansa.

Sa mga website o libro ng mga iba na binanggit, ang "Mga Daan ni Kristo" ("Ways of Christ") ay hindi otomatikong sumusuporta sa lahat (ng) mga nilalaman nito.

Magpadala ng E-Mail sa Ways of Christ: *) Mangyari lamang na sumulat sa Inggles o German, kung maaari.

Ang nilimbag na bersiyon ng pangunahing teksto ay matatagpuan lamang sa German – tingnan ang sanggunian sa German. Ang karapatang-ari para sa nilimbag na libritong iyon ay hawak ng tagapaglathala nito, na si O.Boehm.

Sa Homepage